02.08.2016

HİZMET ENVANTERİ

Din Hizmetleri ve Eğitimi

1- Personelin özgüvenini, iletişim ve sosyal katılım becerilerini geliştirmek, hoşgörü, kendini yenileme, hurafe ve bid’atlardan uzak ve dini yanılgıları düzeltmeye yatkınlık özelliklerini güçlendirmek.

2- Başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere, İslâm bilimleriyle ilgili temel kaynakları ve güncel çalışmaları kullanabilme becerisine sahip kılmak, edindiği bilgi ışığında dini konularda toplumun sorularına ve ihtiyaçlarına cevap verebilmesini sağlamak.

3- İslâm bilimlerini kendi terimleri ve özgün yöntemleri ile kavrayabilmelerini sağlamak.

4- Personelin din görevliliği hizmetini en güzel bir şekilde yapabilmesi için bunu sağlayacak temel becerilerini kazandırmak, zihinsel ve sosyal yetenek ve becerilerini geliştirmek.

5- İslâm düşüncesi ve medeniyetinin Tefsir, Hadis, Kelam, Fıkıh, Tasavvuf, İslam Ahlâkı gibi temel disiplinler ile ilgili bilgilerini geliştirmek, geliştirilen bilgilerin ve eğitim sürecinde kazandırılan becerilerin; yaşam içinde ve üst öğrenim yaşamında kullanılabilir bilgiler, birikimler olmasını sağlamak.

6- Problemler karşısında mantıkî tutarlılığa ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip kılmak, tarihi ve güncel dini oluşum ve akımları değerlendirebilmelerini sağlamak.

7- Personeli güncel dini sorunları çözümlerken Kur’an, Sünnet ve kültürel mirası birlikte değerlendirebilmelerini sağlamak.

8- Personeli demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı, sosyal katılım becerisi gelişmiş ve iletişim, rehberlik ve yorum yeteneğine sahip bireyler haline getirmek.

9- Meraklarını en yüksek düzeyde tutmak ve desteklemek, personelin ifade yeteneklerini geliştirmek.

10- Personeli başarıya yöneltmek ve en üst noktasına çıkmayı teşvik etmek.

11- Günlük yaşam içerisinde varolan ve günümüz dünyasını makro konuları/sorunları ile de ilişkilendirilmiş olmasını, böylece “din konusunun” günlük yaşamdan kopuk olmamasını ve halkın kendilerinden her konuda yararlanabilecekleri “problem çözme” yeteneklerinin gelişmesini sağlamak.

12- Dini konulara verilen önem kadar toplum bilimleri, davranış bilimlerine de (sosyal bilimlere) de önem vermek.

13- Personelini öğrenim ve yaşam için gerekli olan bilişim ve teknolojiyi bilgi ve becerileriyle donatmak.

14- Personeli din hizmetleri ve din bilimleri açısından çok yönlü gelişimlerini sağlamak, (din hizmetlerinde sorun çözme, din hizmetlerinde etkili iletişim, din hizmetlerinde rehberlik ve dini danışmanlık vb.)

15- Personelin dini estetik duyarlılıklarını ve ilgilerini artırmak (musiki, ebru, hat sanatı, tezhib, kat’ı vb.) gelişimlerini sağlamak ve pekiştirmek.

16- Personelin öğretim yaklaşımı ve amacının ezberci değil, sentezci olmasını ve bu doğrultuda personelin bilgilerini yorumlayarak yansıtmalarını sağlamak.

17- Öğrenmeyi kurumun fiziksel ortamının dışında da gerçekleştirebilmek, toplumsal sorumluluk duyarlılığı kazandırmak.

18- Personelin yabancı dilleri yaşam içinde kullanmalarını sağlamak

19- İslam dininin ana kaynaklarına dayalı sağlam bilgiyi esas alarak ve her türlü siyasi görüş ve düşüncenin üstünde kalarak milli birlik ve  dayanışmayı temin etmek

20- Kardeşlik, yardımlaşma ve fedakârlık başta gelmek üzere dinimizin yüce prensiplerini bütün vatandaşlarımıza tanıtmak

21- Din konusunda halkımızı doğru bilgilendirmeyi, manevi ve ahlaki değerlere bağlılıklarını artırmak

 

Hac ve Umre Hizmetleri

1- Ülkemize tanınan kontenjan dahilinde, öncelikle hacca ilk defa gitmek isteyenlere imkan tanımak
2- Hac ve umre ibadetlerini; eğitim, irşad ve hizmet ekseninde yürütmek

3- Ömründe bir defa hacca gitme imkanı bulan vatandaşlarımıza; hak ettikleri hizmeti, imkanlar ölçüsünde en iyi şekilde sunmak

4- Onlara usulüne uygun bir hac ve umre ibadeti yaptırmak, haccın heyecanını kendilerine yaşatmak

5- Ülkemizde ve Suudi Arabistan’da imkanların gelişmesine paralel olarak Hac ve Umre organizasyonlarına katılan vatandaşlarımıza hizmeti en iyi şekilde vermek

6- İmkanlar ölçüsünde gelecek yıllarda tüm hacılarımızın müstakil odalı veya otel tip hac organizasyonlarıyla götürülmesini sağlamak

7- Uygulanan kota nedeniyle mükerrer hacca gitme imkanı olmadığına göre, eşlerin hacca birlikte gitmelerini teşvik etmek