T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Alpu Müftülüğü

03.03.2017

Alpu Tanıtım ve Tarihçe

ALPU İLÇESİ TARİHİ

    İlçe, ilkçağlarda Frigya adı verilen bölge içerisindedir. İlçe içerisinde bulunan  höyüklerden,bölgenin ilkçağlarda yaygın bir kültüre sahip olduğu anlaşılmaktadır.

    M.Ö.2000 yıllarında doğudan inen Hititler bu çevreyi Hitit topraklarına dahil etmişlerdir.M.Ö.2000 yıllarında Hitit egemenliğine  son  vererek geniş  bir alana yayılan Frigler Alpu’nun da içinde bulunduğu  Eskişehir  Ovasına  yerleşerek bir krallık  kurmuştur. M.Ö.116 yılından sonra bütün Frigya  Roma  idaresine  geçince, bu yörelerde Roma-Frig  halkı kaynaştırılarak iskan ettirilmiştir.1972 yılında  Büyükkızlar Höyüğünde bulunarak Eskişehir Arkeoloji Müzesine teslim edilen 180 bilezik,  kolye, yüzük, sikke  ve benzeri eşyalardan Romalıların bölgede uzunca bir süre yaşadıkları ortaya çıkmıştır.

    1071  Malazgirt  muharebesinden sonra  doğudan    gelen   Türkler , 1074  yılında  bu yöreyi aldılar.Selçuklu Uç Beylerinden  Bozhan,halen  ismi    Bozan olan  İlçeye  bağlı  Bozan Kasabasının bulunduğu yerde kendi  adı ile  anılan bir  han   yaptırdı.   Bozhan    kabilesinden altı haneyi verimli otlaklarla kaplı      bulunan   bu  bölgede  iskan  ettirilmesiyle ilk kez  yerleşim birimi olarak Alpu kurulmuştur.  Rivayetlere    göre   Alpu adı   Altı,  Altu, Alpu  olarak   değişime uğramıştır. Halen dört Mahallesi bulunan   İlçenin    Kemalpaşa    Mahallesi   buraya   yerleşen altı haneden üremiştir. Bu  mahalleye   eski   Alpu  denilmektedir . 1928   yılında   Eskişehir   İl Merkezine bağlı Bucak statüsüne  kavuşmuştur.  1936  yılında Romanya  ve  Bulgaristan ’dan gelen göçmenlerin yerleşmesi ile  Fevzipaşa Mahallesi  kurulmuş ,bu  mahalle  aynı  zamanda Gökçekaya Barajının yapımı  nedeniyle  arazileri  kamulaştırılan  Mihalıççık  İlçesi  Süleler   ve Ermenek Köylülerinin de iskan sahası olmuştur. Denizli/Çivril  ve Konya yörelerinden  gelenlerin de mahalleye yerleşmesiyle büyüyen mahalle eski   Cumhurbaşkanımız  Sayın Kenan EVREN ’in ismine izafeten Evrenpaşa Mahallesi olarak  iki mahalleye  ayrılmıştır. Daha sonra halktan gelen isim değişikliği dilekçeleri doğrultusunda Belediye Meclisimizin 03.06.2010 tarih ve 28 sayılı kararıyla mahallenin ismi Yunusemre Mahallesi olarak değiştirilmiştir. Kemalpaşa Mahallesinin büyümesiyle Fatih Mahallesi adında yeni bir mahalle oluşmuştur.

    1955 yılında Belediye Teşkilatı kurulan Alpu, 19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla İlçe Merkezi olmasının akabinde Müftülüğümüz kurulmuştur. İlk etapta hizmetlerini 1988-1990 yılları arasında Yatılı Kur’an Kursunda vermiştir. Bu tarihten sonra Türkiye Diyanet Vakfı Alpu Şubesi ve Müftülük Personelinin yoğun gayretleri ile inşa edilen Müftülük binası halen hizmet vermektedir.        

COĞRAFİ YAPISI

    İlçe,Eskişehir ilinin 40.km. doğusunda olup,batısında İl merkezi,kuzey batısında Sarıcakaya, doğusunda Beylikova,kuzeydoğusunda  Mihalıççık,  güneyinde  Mahmudiye ilçeleri ile kuzeyinde Ankara İl sınırlarının çevrelediği Alpu ovası üzerinde yer almaktadır.Topraklarının 4/3 ne tekabül eden bu ova kuzeye gidildikçe yükselir ve Sündüken dağları ile en yüksek kesimi oluşturur Sündüken dağları Alpu İlçesinin kuzeyinde Ankara il sınırına kadar ulaşır, bu sınırını Gökçekaya baraj gölü ile Sakarya nehrinin kolu olan ovanın porsuk nehri tarafından ikiye bölünür. Porsuk ırmağından tali kanallara bu ovanın ekseriyetini sulu tarım yapılmaktadır. Taban suyu da yüksek olan Alpu ovası İç Anadolu bölgesinin zengin ovaları arasında yer almaktadır. İlçe iklim bakımından İç Anadolu bölgesine özgü kara iklimine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak,kışlar yağışlı ve soğuk,ilkbahar ayları genellikle yağmurlu ve ılık,sonbahar aylarında ise serin ve kurak geçer. Yılda  ortalama  398.1  kg. yağış düşer. Isı yazın 30-38,kışın 50 ile 20 derece arasındadır. İlçe merkezimizin Yüzölçümü 638 hektar olmakla beraber imar planı genişleme çalışmalarımız devam etmektedir.

NÜFUS DURUMU

    İlçemiz nüfusu 2014  yılı TUİK verilerine göre İlçemiz merkezinin nüfusu 4.958, bağlı mahallelerinin toplam nüfusu 11.822 dir.

 

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜFTÜLÜK GÖREV VE TANIMI

       A. Görevleri:

    Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924 tarihinde 429 Sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı bir teşkilat olarak kurulmuştur.

Anayasamızın 136. maddesinde belirtildiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, genel idare içinde yer alan bir kamu kurumu olup, "laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. İlgili kanunda da bu görevler, "İslâm Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, Din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" şeklinde belirlenmiştir.

 

       B. Teşkilat Yapısı:

    İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın illerde temsilcisidir. İl Müftülüğümüze bağlı 2'si merkezde olmak üzere 14 İlçe Müftülüğü bulunmaktadır. 14 İlçe Müftülüğünden oluşur.

Eskişehir İl Müftülüğü, 1930 yılında kurulmuş bugün İl'de; İl-İlçe Müftüsü, İl Müftü Yardımcısı, Şube Müdürü, Vaiz, Murakıp, Şef, Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hstip, Müezzin Kayyım ve çeşitli unvanlarda çalışan toplam 1147 personeli ile İl ve İlçeler de toplumun dini ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek amacıyla İslam Dini’nin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmaya ve kanunlar çerçevesinde diğer görevleri yapma çaba ve gayreti içindedir.

 

       Müftülükler

    İl ve ilçe müftülüklerinin görevleri şunlardır:

    a) İslâm Dininin itikat, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işlerini yürütmek,
    b) Vaaz, hutbe, konferans ve benzeri faaliyetler ile her türlü basın yayın vasıtalarından yararlanarak cami içinde ve dışında toplumu dini konularda aydınlatmak; müftünün de içinde yer alacağı vaaz ve irşat programları yapmak,
    c) Vaaz ve hutbe konularını tespit etmek ve gerektiğinde hutbe metinleri hazırlamak,
    d) Müftülük hizmetleri için ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin yapımını sağlamak, bunları yönetmek, temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak ve denetlemek,
    e) Kur'an kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonlarının açılış, eğitim ve öğretim işlerini ve diğer işlemlerini yürütmek, bu yerleri yönetmek ve denetlemek,
    f) Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
    g) İl müftülükleri için cami ve mescit gibi dini yapı alanlarına ilişkin imar planlarında ve değişikliklerinde ilgili mercilere görüş bildirmek,
    h) İmar mevzuatına uygun olmak şartıyla, il, ilçe ve kasabalarda inşa edilecek camiler için izin vermek; cami yaptıracak hakiki veya hükmî şahıslara yol göstermek, yardımcı olmak ve kıble tespitini yapmak,
    ı) Cami ve mescitlerin ibadete açılış beratlarını vermek ve hakikî veya hükmî şahısların mülkiyetinde bulunan bütün cami ve mescitleri yönetmek ve denetlemek,
    j) Dini soruları yazılı veya sözlü olarak cevaplandırmak,
    k) Ramazan ayı ile diğer dini gün ve geceler için mukabeleler ve özel programlar hazırlamak ve uygulamak,
    l) İhtida edecekler için ihtida merasimi yapmak ve ihtida belgesi vermek, 
    m) Medenî Kanuna göre akdedilen nikâhtan sonra olmak üzere, isteyenlere evlenmenin dinî merasimini icra etmek,
    n) Başkanlık yayınları ile Başkanlıkça satışı uygun görülen diğer yayınların tanıtım, dağıtım ve satışı ile ilgili işleri yürütmek ve yayın bedellerini zamanında Başkanlığa göndermek,
    o) Personelin kadro, atama, nakil, sicil, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek,
    p) Tahakkuk, tediye ve mali işlerle ilgili hizmetleri yürütmek,
    r) Müftülük giriş ve çıkışlarının kontrolünü sağlamak; yangın ve sabotaja karşı tedbirler ile diğer koruyucu güvenlik tedbirlerini almak; sivil savunma ile ilgili program ve alarmları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,
    s) Demirbaş eşya ile diğer araç ve gereçlerin bakım, onarım, koruma, kullanım ve terkini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
    ş) Camilerin temizliği, bakımı, onarımı, çevre tanzimi ve teberrükât eşyası ile ilgili hizmetleri yürütmek,
    t) Cami ziyaretlerinin İslâm adabına ve caminin emniyetine uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında islami kurallara uymayan ibadetin huzurunu ihlal eden her türlü davranışı, satıcılık, dilencilik gibi cemaatı rahatsız edici faaliyetleri ve görüntü, ses ve çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak,
    u) Camilerde toplanacak yardımlar konusunda yardım toplama mevzuatına ve Başkanlık talimatlarına göre hareket etmek,
    v) Mahalli basını takip etmek ve gereğini yapmak,
    y) Müftülük çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek; istatistikî bilgileri derlemek; görev alanı ile ilgili konularda araştırmalar yapmak,  
    z) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

       İl Müftüsü

    İl müftüsü bulunduğu ilde müftülük teşkilatının birim amiri olup, il hudutları içinde müftülük görevlerini yürütmek ve denetlemekle görevlidir.

       İl Müftü Yardımcısı

    Madde 92- İl müftü yardımcısı, müftülük görevlerinin yürütülmesinde il müftüsüne yardımcı olmak, yönetimi kendisine verilen hizmet ve şubelerin işlem ve çalışmalarını yürütmek ve denetlemekle görevlidir.

       İlçe Müftüsü

    İlçe müftüsü, bulunduğu ilçede müftülük teşkilatının birim amiri olup, ilçe hudutları içinde müftülük görevlerini yürütmek ve denetlemekle görevlidir.

       Temsil ve Bağlılık

    İl müftüsü görevli bulunduğu ilde, ilçe müftüsü de görevli bulunduğu ilçede Başkanlığı temsil eder. İl müftülükleri müftülük hizmetlerinin yürütülmesinde Başkanlığa, ilçe müftülükleri de il müftülüğüne bağlıdır.